Förbjudet, förbjudnare, förbjudnast

Nu har Aljaksandr Lukasjenka skrivit under de nya lagförslag som tagits fram under hösten för att ytterligare försvåra för oliktänkande att göra sina röster hörda i Belarus (Vitryssland). Som om det inte redan var tillräckligt problematiskt…

Konkret berör lagändringarna bland annat förutsättningarna för att genomföra olika slags demonstrationer och massmöten, men också oberoende organisationers möjlighet att finansiera sin verksamhet.

Belarusiska människorättsförsvarare har noggrant analyserat och kritiserat lagförslagen, som först antogs av landets parlament vid en sluten session i början av oktober. I och med Lukasjenkas underskrift träder de nu i kraft.

Generellt kan sägas att flera av förändringarna är ett svar på de kontinuerligt förnyade protestmetoder som den belarusiska oppositionen utvecklat i syfte att undvika gripanden och lagföring inom ramen för rådande lagstiftning. Inte minst sommarens handklappsdemonstrationer – samordnade och planerade via sociala medier – har uppenbarligen skrämt regimen ordentligt. Lukasjenka försöker nu stoppa protestdemonstrationerna en gång för alla genom att öka de medverkandes risk för allvarliga rättsliga påföljder. Sådant som redan var förbjudet har blivit behäftat med hårdare straff. Kreativa initiativ som inte ens den repressiva belarusiska lagstiftningen tidigare kom åt har samtidigt kriminaliserats. Indirekt medger således regimen att många av de rättsliga åtgärder som ändå vidtagits mot demonstranter och oppositionella under det senaste året uteslutande varit politiskt motiverade.

Några exempel på hur de nya lagarna om massmöten och demonstrationer ser ut i praktiken:

– Organiserad overksamhet (det vill säga att i sällskap med andra inte göra någonting alls – en metod som användes under vissa demonstrationer i somras) är inte längre laglig utan formellt tillstånd. Förvisso ströks just ordet ”overksamhet” i den slutliga lagtexten: formuleringen ändrades från ”organiserad verksamhet eller overksamhet” till bara ”organiserad verksamhet”. Det spelar dock i praktiken ingen roll eftersom ordet ”verksamhet” på annat håll i lagstiftningen definieras som just ”verksamhet eller overksamhet”. En lurig fint som likväl genomskådades av landets skarpögda människorättsförsvarare.

– Ingen information om eller uppmaning till deltagande i kommande aktioner får spridas offentligt, varken i tryckt form eller via nätet, förrän myndigheterna gett formellt tillstånd, vilket man oftast inte gör överhuvudtaget och hursomhelst inte är skyldig att göra tidigare än fem dagar före det aktuella evenemanget.

– Initiativtagare till demonstrationer bär rättsligt ansvar även för konsekvenser som de själva inte kunnat förutse eller påverka. Om en demonstration urartar spelar det alltså ingen roll vem som bär skulden till det, det är ändå initiativtagaren som ställs till svars. Mot bakgrund av hur vanligt det är med myndighetsstyrda provokationer i samband med protestmöten innebär detta en stor risk. Om den totala kostnaden för skadegörelse och engagerad kravallpolis överstiger ett inte alltför högt belopp kan de ansvariga hamna i fängelse.

Andra moment i de aktuella lagändringarna rör som nämnts ovan finansieringen av oberoende organisationers verksamhet. De absurda brottsanklagelserna i rättsprocessen mot människorättsförsvararen Ales Bjaljatski (formellt anklagas han för skatteflykt) har i domstolen smulats sönder totalt av försvaret, som tydligt bevisat att de pengar som hållits på Bjaljatskis bankkonton i Litauen och Polen inte varit hans privata skattepliktiga inkomster utan projektmedel avsedda för organisationen Vjasnas människorättsarbete i Belarus. Ales Bjaljatski kan förvisso dömas i alla fall eftersom Belarus inte är någon fungerande rättsstat men det är en annan historia.

Vad de nya lagarna syftar till är att täppa till alla finansieringskanaler till det oberoende civilsamhället i landet. Repressionen i Belarus – i synnerhet inskränkningarna i föreningsfriheten – har under flera år tvingat Vjasna och många andra organisationer att ha sina projektmedel på utländska bankkonton, något som nu alltså uttryckligen förbjuds med hot om långa fängelsestraff för dem som trotsar förbudet. Även här gäller förstås att de politiska motiven till rättsprocessen mot Ales Bjaljatski därmed blir uppenbara.

Redan tidigare var det förbjudet att ta emot utländskt finansiellt stöd till verksamhet som inte godkänts av regimen. Skillnaden nu blir att den rättsliga påföljden förändras radikalt: från administrativ bestraffning i form av böter till långa fängelsestraff, något som säkert kommer att avskräcka många från att engagera sig i samhällsfrågor.

Genom att med lagstiftningens hjälp stoppa i princip all regimkritisk verksamhet försöker alltså Lukasjenka skapa en legal grund för att hindra oliktänkande från att sprida sina åsikter. Samtidigt leder detta ofrånkomligen till att lagarna kommer i allt tydligare konflikt med de internationella människorättskonventioner som också den belarusiska regimen har åtagit sig att respektera. Detta är viktigt att ha i åtanke, särskilt när man från regimens sida påstår att domstolarna bara följer lagen när de dömer oppositionella till böter eller fängelse.

Det innebär också att den metafor som vissa använder för att beskriva dagens situation i Belarus – ”Alla går mot rött, men det är bara dissidenterna som straffas för det” – är direkt missvisande i detta sammanhang. Eftersom de lagar som nu används mot de belarusiska dissidenterna i sig står i bjärt kontrast till vedertagna internationella rättsnormer saknar de i själva verket all legitimitet. Att trotsa dem bör följaktligen inte ses som ett brott överhuvudtaget.