Matematik mot dödsstraff

Den belarusiska (vitryska) människorättsorganisationen Vjasna driver för närvarande en kampanj för att dödsstraffet ska avskaffas. Belarus är för närvarande det enda landet i Europa som aktivt tillämpar detta straff.

Inom ramen för kampanjen utlyste Vjasna bland annat en tävling som gick ut på att gestalta motståndet mot dödsstraff på ett konstfullt och gärna originellt sätt.

En av vinnarna som utsågs häromveckan är matematikern Michas Bulavatski, som med hjälp av matematisk teori visat att förekomsten av dödsstraff sänker en stats moralnivå.

Inledningsvis presenterar Bulavatski två utgångspunkter för beräkningen:

1) En människa som är kapabel att döda en annan människa är omoralisk (A), medan en människa som inte är kapabel till denna gärning är att betrakta som moralisk (M).

2) Statens moralnivå (m) utgörs av andelen moraliska människor i förhållande till statens folkmängd (n), uttryckt i procent. Statens grad av omoral (a) blir då enligt motsvarande sätt att räkna andelen omoraliska människor i förhållande till folkmängden, uttryckt i procent.

Bulavatski resonerar vidare:
Låt oss anta att folkmängden uppgår till 10 personer, varav 3 A och 7 M. Statens moralnivå är då 70%. En av A begår ett brott, för vilket vederbörande straffas med döden. Avrättningen verkställs rimligen av någon av M. Men därigenom förvandlas denna M till A, eftersom han/hon dödat en annan människa. Följaktligen består staten då av 9 personer, varav 3 A och 6 M, vilket innebär att statens moralnivå sjunkit till 67%. Folkmängden har alltså minskat medan andelen omoraliska människor förblivit konstant.

Utifrån detta resonemang konstruerar Bulavatski så ett matematiskt bevis som går att använda på valfri stat, och där man oberoende av utgångsvärdena kan tillämpa följande formel för att fastställa dödsstraffets negativa effekt på moralnivån:

(x/n) – ((x-1)/(n-1)) = (nx)/(n(n-1))

där x står för antalet moraliska människor och y står för antalet omoraliska människor.

Till tröst för oss som inte riktigt hänger med i alla svängar konstaterar matematikern avslutningsvis att det ”under alla omständigheter är rimligt att hålla med om kärnan i det bevisade påståendet även utan hjälp av matematiska beräkningar”. Skönt!