Stödaktioner för Ales Bjaljatski stoppas

Ales Bjaljatski

Den 4 augusti har det gått precis ett år sedan Belarus (Vitrysslands) främste människorättsförsvarare Ales Bjaljatski fängslades. Runt om i landet har man därför ansökt om tillstånd att genomföra olika former av stödaktioner för Bjaljatski och andra politiska fångar denna dag. Lokala myndigheter har dock genomgående avstyrkt alla dessa ansökningar.

De motiveringar som några av de sökande parterna på begäran har erhållit ger en upplysande bild av den byråkrati som regimkritiker har att tampas med:

I Hrodna förklaras avslaget bero på att avtal med de instanser som ansvarar för upprätthållande av allmän ordning ännu inte har slutits.

I Smarhon hävdas det att intentionerna i ansökan strider mot ett beslut som det belarusiska ministerrådet tog tidigare i år. I ansökan fanns nämligen detaljerade beskrivningar kring hur man avsåg att uppfylla allmänna ordnings- och säkerhetskrav. Organisatören hade dessutom förklarat sig redo att personligen ta det fulla ansvaret för att allt skulle gå lugnt och städat till. Enligt det beslut som åberopas åligger dock ansvaret för ordnings- och säkerhetsfrågor helt och hållet rättsvårdande organ, och ingen annan. Därför kunde man inte tillstyrkta ansökan, enligt motiveringen.

I avslaget från de lokala myndigheterna i Babrujsk förklaras att lagen ”Om massaktioner” inte definierar begreppet ”demonstration” och att det därför inte varit möjligt att fastställa vilken slags aktion ansökan egentligen avser. Man reagerar dessutom på att det saknas en angivelse kring var manifestationen är tänkt att hållas, trots att det i ansökan tydligt framgår att det beslutet avsiktligt överlämnats till myndigheten ifråga.

– Det är uppenbart att man räds minsta lilla yttrande som rör Ales Bjaljatskis person, säger den lokale människorättsförsvararen Siarzjuk Latsinski.

-Frånsett två oberoende nyhetssajter har inga lokala medier ens nämnt att denna framstående människorättsförsvarare avtjänar sitt straff i ett fängelse här i Babrujsk, förklarar han.

I Brest ansökte man däremot om att få hålla manifestationen på en angiven plats. I avslaget förklaras emellertid att parken ifråga redan är bokad för en tillställning tillägnad ”fallskärmsjägarnas och specialförbandens dag”. Detta trots att officiella informationskanaler upplyser alla intresserade om att denna dag infaller ett annat datum.

I Vitebsk avstyrktes ansökan, som väntat, eftersom man inte slutit serviceavtal med inrikesministeriets representation, det centrala sjukhuset och det aktuella kommunala bostadsbolaget. Sedan krav på sådana avtal infördes 2009, genom stadsfullmäktiges beslut nr 881: ”Om massaktioner i staden Vitebsk”, har inga demonstrationstillstånd utfärdats till lokala demokrati- och människorättsförsvarare överhuvudtaget. I praktiken är det knappast möjligt för att få med sig motparten på den typ av serviceavtal som krävs när det handlar om aktioner som myndigheter ogillar.

Organisatörerna bakom dessa planerade stödmanifestationer meddelar att de kommer att överklaga avslagen, även om utsikterna att få rätt i högre instans är små.

Internationella organisationer har utnämnt den 4 augusti till en dag för solidaritet med det belarusiska civilsamhället.

Källa: Vjasna