Oacceptabel förhalning av Sida och UD

Idag lämnar vi i Östgruppen in en JO-anmälan mot Sida och UD. Orsaken till anmälan är myndigheternas långa handläggningstid av en begäran om att få ta del av offentliga handlingar rörande Sveriges bistånd till Belarus. Efter mer än två månader har de aktuella handlingarna fortfarande inte lämnats ut. På så sätt omöjliggör Sidas och UD i praktiken en kritisk och legitim granskning av biståndet.

I början av april begärde Östgruppen från Sida ut information om hur Sveriges bistånd till Belarus fördelats på olika anslagsområden under perioden 2010-2016, jämte narrativ rapportering om biståndets användning under samma period. Trots att mer än två månader har gått sedan begäran gjordes har inga handlingar lämnats ut. Sida och UD har i samband med våra upprepade påstötningar hävdat att dröjsmålet beror på UD:s sekretessprövning av materialet.

Det är naturligtvis förståeligt att handlingarna sekretessprövas, men det är oacceptabelt att en sådan prövning pågår i flera månader. Enligt regelverket ska offentliga handlingar lämnas ut skyndsamt, vilket i realiteten innebär inom någon eller några dagar. Omfattningen av materialet kan förstås också påverka hur lång handläggningstid som är rimlig, men i det här fallet handlar det om ett avgränsat material som borde kunna tas fram relativt omgående.

Nu får JO granska myndigheternas hantering. Det lär därmed finnas anledning att återkomma till denna fråga längre fram, när JO är klar med sin bedömning.